wuyu 2015-07-15 20:11:46 17275次浏览 14条评论 85 24 0
define(EARTH_RADIUS, 6371);//地球半径,平均半径为6371km
 /**
 *计算某个经纬度的周围某段距离的正方形的四个点
 *
 *@param lng float 经度
 *@param lat float 纬度
 *@param distance float 该点所在圆的半径,该圆与此正方形内切,默认值为0.5千米
 *@return array 正方形的四个点的经纬度坐标
 */
 function returnSquarePoint($lng, $lat,$distance = 0.5){
 
  $dlng = 2 * asin(sin($distance / (2 * EARTH_RADIUS)) / cos(deg2rad($lat)));
  $dlng = rad2deg($dlng);
   
  $dlat = $distance/EARTH_RADIUS;
  $dlat = rad2deg($dlat);
   
  return array(
        'left-top'=>array('lat'=>$lat + $dlat,'lng'=>$lng-$dlng),
        'right-top'=>array('lat'=>$lat + $dlat, 'lng'=>$lng + $dlng),
        'left-bottom'=>array('lat'=>$lat - $dlat, 'lng'=>$lng - $dlng),
        'right-bottom'=>array('lat'=>$lat - $dlat, 'lng'=>$lng + $dlng)
        );
 }
//使用此函数计算得到结果后,带入sql查询。
$squares = returnSquarePoint($lng, $lat);
$info_sql = "select id,locateinfo,lat,lng from `lbs_info` where lat<>0 and lat>{$squares['right-bottom']['lat']} and lat<{$squares['left-top']['lat']} and lng>{$squares['left-top']['lng']} and lng<{$squares['right-bottom']['lng']} "; 
觉得很赞
sixstar
您需要登录后才可以评论。登录 | 立即注册