PHP学院的中学生 2021-03-30 14:13:56 74次浏览 0条回复 0 0 0
$request = Yii::$app->request;

if ($request->isAjax) { // 判断是否为AJAX 请求 }
if ($request->isGet)  { // 判断是否为GET 请求 }
if ($request->isPost) { // 判断是否为POST 请求}
if ($request->isPut)  { // 判断是否为PUT 请求 }

Yii用户专享10000元红包

Yii开发者福利,万元红包可用于云服务器、高防服务器、裸金属服务器、云数据库、高防IP购买和续费

    没有找到数据。
您需要登录后才可以回复。登录 | 立即注册